Contributie

Senioren (18+) € 310,-
Jeugd*
Junioren A € 237,-
Junioren B € 237,-
Junioren C € 237,-
Junioren D € 237,-
Junioren E € 150,-
Junioren F € 150,-
Funkeys (4 & 5 jr.) € 70,-

Overig
Donderdagavond dames € 205,-
LG-lid € 167,-
Trainingslid
€ 161,-
Niet-spelend lid
€ 100,-
Trimhockeylid € 205,-


Zaalhockey
Zaalhockey senioren € 79,-
Zaalhockey junioren ABCD € 62,50
Zaalhockey junioren E € 34,-

* leeftijd is bepalend voor de contributie


Betalingsvoorwaarden

Ieder lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal in twee termijnen plaatsvinden.

Betaling geschiedt middels automatische incasso. Indien deze twee keer achtereenvolgens geweigerd wordt, dan wordt er een boete van €7,50 opgelegd. Wanneer de contributie vier weken na een incassoronde nog niet is ontvangen, kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.


1e lijnstoeslag

Voor de spelers en speelsters van alle eerste teams geldt een 1e lijnstoeslag van €25,- per jaar, alleen indien er meerdere teams zijn in de lijn. Deze toeslag wordt met de eerste contributie termijn geïncasseerd en telt niet mee in kortingsregelingen.


Contributie bij tussentijdse aanmelding

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden als lid geldt een korting op de contributie van 50%. Deze contributie wordt in één termijn geïncasseerd. Wanneer er echter nog minder dan een maand getraind wordt, dan wordt de contributieverplichting opgeschort tot het volgende seizoen.


Gezinskorting

Onder een gezin wordt verstaan: alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Vanaf het derde lid uit één gezin ontvangt men € 10,- korting, voor het vierde lid €20,- korting etc. Daarnaast wordt er een maximum gezinscontributie van € 1100,- gehanteerd.


Uitwonende studenten en niet-spelende leden tellen voor de gezinskorting niet mee bij het bepalen van het aantal gezinsleden.


Studentenkorting

Voor seniorenleden die het hele seizoen studerend en uitwonend zijn (wonen in hun studieplaats), geldt een korting van € 25,-. De studentenkorting wordt toegewezen als de penningmeester in het bezit is van een kopie van het inschrijvingsbewijs van de hogere onderwijsinstelling alsmede een kopie van het huurcontract.


De korting wordt na inning van de contributie terugbetaald in de maand maart.


Let op: de studentenkorting dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd!


Opzeggen

Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie middels een mail naar [email protected]. Opzegging dient uiterlijk op 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden.


Contributie bij tussentijdse afmelding

Men gaat het lidmaatschap steeds aan voor de duur van één jaar met automatische verlenging. Tussentijdse opzegging leidt dan ook niet tot teruggave van contributie. Indien de opzegging niet voor 1 juni is geschied, wordt het lidmaatschap met een seizoen verlengd en is het lid de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.


Beleid in geval van blessure/zwangerschap/studie/stage buitenland

Bij langdurige en ernstige blessure die het hockeyen onmogelijk maakt, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Dit geldt ook voor zwangerschap en buitenlandstudie. MHCD voert hierin een terughoudend beleid.


De (blessure en) datum vanaf welke niet meer gehockeyd kan worden, moet gemeld worden aan de coach. Ook de datum van herstel/terugkomst – en dus het weer deelnemen aan hockey – moet worden gemeld. Op basis van onderstaande tabel wordt de hoogte van de compensatie bepaald. De eventuele teruggaaf vindt uitsluitend aan het einde van het competitiejaar in juni plaats. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributiebetaling.


Bijzondere compensatieregeling:

2 maanden - Geen compensatie

3 maanden - 5% compensatie

4 maanden - 10% compensatie

5 maanden - 15% compensatie

6 maanden - 20% compensatie

7 maanden - 25% compensatie

8 maanden - 30% compensatie

9 maanden - 35% compensatie

10 maanden (gehele seizoen) - 40% compensatie